O projektu

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta si prizadeva:

  • izboljšati razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti osveščenost o tem, kaj sploh so zelena delovna mesta in kakšne razvojne priložnosti prinašajo;
  • celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z zelenim gospodarstvom;
  • spodbuditi povezovanje različnih akterjev na področju zelenih delovnih mest s ciljem spodbujanja oblikovanja pogojev za ustvarjanje zelenih delovnih mest.

Prvi dogodek v okviru projekta je bila otvoritvena 1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta 7. 11. 2013, kjer smo za skupne cilje spodbujanja in širjenja zelenih delovnih mest združili več kot 200 ljudi iz vseh gospodarskih sektorjev (dokumente z dogodka najdete na tej spletni povezavi). Nato smo do konca leta 2014 pripravili še:

Ciljne skupine projekta:

  • lokalne skupnosti in organizacije, ki povezujejo lokalne skupnosti,
  • podjetja in kooperative,
  • ministrstva in vladne službe,
  • regionalne razvojne agencije in regionalne energetske agencije,
  • interesna in strokovna združenja,
  • specializirane javne ustanove za razvoj kadrov, usposabljanja in izobraževanja,
  • izobraževalna, strokovna in znanstvena javnost,
  • svetovalci za zaposlitve in ponudniki usposabljanj,
  • socialni partnerji,
  • civilna družba,
  • banke in skladi,
  • (bodoči) mladi iskalci zaposlitve,
  • splošna javnost.

Ozadje projekta:

Prioritete strategije Evropa 2020 spodbujajo pametno, trajnostno in vključujočo rast konkurenčnega, nizkoogljičnega in na virih učinkovitega gospodarstva. Eden izmed poglavitnih ciljev strategije je razvoj gospodarstva in njegove konkurenčnosti na globalni ravni ob hkratni preobrazbi v nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050. Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje njihovim učinkom lahko, poleg izpolnitve mednarodnih in EU zavez, v obdobju soočanja s posledicami finančno-gospodarske krize pomembno prispevajo k inovativnosti, mednarodni konkurenčnosti, gospodarskemu razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem k implementaciji Strategije za rast in delovna mesta Evropa 2020 v Evropski uniji in Republiki Sloveniji. Prehod na nizkoogljično družbo s sabo potegne redefiniranje večine delovnih mest v skorajda vseh sektorjih. Poleg tega se med ključnimi sektorji, ki bodo po predvidevanjih v prihodnje ustvarjali nova delovna mesta v EU, navedena navajajo zelena delovna mesta. Prehod na nizkoogljično zeleno gospodarstvo bo imel različne učinke, ne le v smislu obsega potrebnih novih znanj, temveč tudi v primerjavi z znanimi zahtevami poklicnih kvalifikacij in ustaljenega procesa šolanja. Za podporo zelenemu, z viri gospodarnemu gospodarstvu in njegov razvoj, bodo med drugim ključni spodbudni trgi dela in predstava o potrebnih spretnostih. Med ukrepi bo med drugim potrebno predvideti sodelovanje med visokošolskimi ustanovami, gospodarstvom, poklicnim usposabljanjem in šolskim sistemom na splošno, javnim sektorjem in civilno družbo, ustvarjanje novih akademskih specializacij in boljši sistem predvidevanja potreb po delovnih mestih.

Za Slovenijo je za doseganje ciljev strategije za področje zaposlovanja relevanten splošen cilj – 75 % stopnja zaposlenosti do leta 2020 za starostno skupino 20-65 let. Smernice za zaposlovanje držav članic, ki jih je Slovenija pri doseganju ciljev dolžna upoštevati, kot eno izmed možnosti ustvarjanja delovnih mest omenjajo tudi zelena delovna mesta.

Čeprav obstaja v Sloveniji vrsta sektorjev, kjer najdemo zelena delovna mesta, je njihova prepoznavnost in razvojnih priložnosti, ki jih ta prinašajo, premajhna. Zato je pomembno, da zelena delovna mesta in njihov potencial na ustrezen način predstavimo ciljnim javnostim in spodbudimo povezovanje različnih akterjev (gospodarstvo, svetovalci zaposlitve, lokalne skupnosti, stroke po sektorjih, nevladni sektor idr.).

5etl9t5xtl